ค้นหาชื่อ - คุณสมบัติ อาหาร :
 
 อาหารรสเค็มนำ  ไม่นิยม ใส่น้ำตาล
 ใช้กะทิเป็นส่วนผสมในอาหาร น้อย
  กว่าภาคกลาง นิยมทานอาหารกับพื้น  เรียกว่าโก๊ะข้าว
  หรือ ขันโตก รับประทานข้าวเหนียวเป็นหลัก
 
 อาหารรสจัด  เผ็ดจัด  ส่วนใหญ่ ใช้
 ปลาร้าเป็นส่วนผสมในการปรุงกลิ่น
  และรส  นิยมประกอบอาหาร  โดยการปิ้งหรือย่างมาก
  กว่าทอด รับประทานข้าวเหนียวเป็นหลัก
 
 อาหารรสชาติกลมกล่อม  รสหวาน
 นำเล็กน้อย   วิธีการประกอบอาหาร
  สลับซับซ้อน  นิยมการตกแต่งและประดิดประดอยให้
  สวยงามรับประทานข้าวสวยเป็นหลักโดยนิยมจัดเป็น
  สำรับ
 
 อาหารรสเผ็ดจัด  เค็ม  เปรี้ยว
 ไม่นิยมรสหวาน ส่วนใหญ่ประกอบ
  อาหารจากอาหารทะเลหรือปลาใช้เครื่องเทศมากโดย
  เฉพาะขมิ้น  รับประทานข้าวสวยเป็นหลัก แต่นิยมรับ
  ประทานขนมจีนด้วย
 
 
 
ชื่อโครงการวิจัย
ภาษาไทย การพัฒนาขีดความสามารถด้านฐานข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อการถ่ายทอดเผยแพร่ผ่าน
อินเทอร์เน็ต : ฐานข้อมูลอาหารไทยสี่ภาค
ภาษาอังกฤษ Competitive Technological Database Development Project to Support
Technology Transfer on Internet : Thai Cuisine from Four Regions Web
Database
....................................................................................................................................................................
กิตติกรรมประกาศ

       โครงการวิจัยนี้ประสบความสำเร็จเพราะได้รับความอนุเคราะห์จากเครือข่ายวิจัยภาคกลางตอนบนที่อนุเคราะห์ให้ใช้งบประมาณประจำปี 2547 ในการดำเนินงานวิจัย ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ วลัย หุตะโกวิท ที่อนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่และอุปกรณ์ ตลอดระยะเวลาของ โครงการ ขอบพระคุณ ผศ.พจนีย์ บุญนา อาจารย์วไลภรณ์ สุทธา และอาจารย์จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหาร และโภชนาการ ผู้เชี่ยวชาญของโครงการที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านอาหารไทยสี่ภาค จนโครงการสำเร็จลุล่วง และสุดท้ายขอขอบคุณ บุคลากรฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช ทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของผลงานวิจัยและเอกสารฉบับนี้

  • ผศ. จุฑา พีรพัชระ
  • อ.สุวรรณ ประทีป ณ ถลาง
  • ผู้วิจัย
    ....................................................................................................................................................................