ค้นหาชื่อ - คุณสมบัติ อาหาร :
 
 อาหารรสเค็มนำ  ไม่นิยม ใส่น้ำตาล
 ใช้กะทิเป็นส่วนผสมในอาหาร น้อย
  กว่าภาคกลาง นิยมทานอาหารกับพื้น  เรียกว่าโก๊ะข้าว
  หรือ ขันโตก รับประทานข้าวเหนียวเป็นหลัก
 
 อาหารรสจัด  เผ็ดจัด  ส่วนใหญ่ ใช้
 ปลาร้าเป็นส่วนผสมในการปรุงกลิ่น
  และรส  นิยมประกอบอาหาร  โดยการปิ้งหรือย่างมาก
  กว่าทอด รับประทานข้าวเหนียวเป็นหลัก
 
 อาหารรสชาติกลมกล่อม  รสหวาน
 นำเล็กน้อย   วิธีการประกอบอาหาร
  สลับซับซ้อน  นิยมการตกแต่งและประดิดประดอยให้
  สวยงามรับประทานข้าวสวยเป็นหลักโดยนิยมจัดเป็น
  สำรับ
 
 อาหารรสเผ็ดจัด  เค็ม  เปรี้ยว
 ไม่นิยมรสหวาน ส่วนใหญ่ประกอบ
  อาหารจากอาหารทะเลหรือปลาใช้เครื่องเทศมากโดย
  เฉพาะขมิ้น  รับประทานข้าวสวยเป็นหลัก แต่นิยมรับ
  ประทานขนมจีนด้วย
 
 
 
ชื่อโครงการวิจัย
ภาษาไทย การพัฒนาขีดความสามารถด้านฐานข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อการถ่ายทอดเผยแพร่ผ่าน
อินเทอร์เน็ต : ฐานข้อมูลอาหารไทยสี่ภาค
ภาษาอังกฤษ Competitive Technological Database Development Project to Support
Technology Transfer on Internet : Thai Cuisine from Four Regions Web
Database
....................................................................................................................................................................
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานวิจัยและที่อยู่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยาเขตโชติเวช

168 ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 0-2282-8531
โทรสาร : 0-2282-4490
E-mail Address : training@chtwc.rit.ac.th
....................................................................................................................................................................
คณะผู้วิจัย และสัดส่วนที่ทำงานวิจัย         (%)
 • ผศ. จุฑา พีระพัชระ
 • 60
      สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
      คณะวิชาคหกรรมศาสตร์
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
      วิทยาเขตโชติเวช
 • อ.สุวรรณ ประทีป ณ ถลาง
 • 40
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
      วิทยาเขตศาลายา
   
  ....................................................................................................................................................................
  ผู้เชี่ยวชาญ
 • อ.วไลภรณ์ สุทธา
 • ผศ.พจนีย์ บุญนา
 • อ.จอมขวัญ สุวรรณรักษ์
 •     สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
      คณะวิชาคหกรรมศาสตร์
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
      วิทยาเขตโชติเวช
  ....................................................................................................................................................................
  วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 • เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลอาหารไทยสี่ภาค

 • เพื่อออกแบบและจัดทำระบบฐานข้อมูลอาหารไทยเผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 • เพื่อดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบฐานข้อมูลอาหารไทยสี่ภาค
 • ....................................................................................................................................................................
  กิตติกรรมประกาศ
  ....................................................................................................................................................................
  เอกสารอ้างอิง
  ....................................................................................................................................................................